L'Equip i el projecte educatiu


                                                    (Darrera d'esquerra a dreta) Noe Galceran, Mari de la Torre, Coia Dols.                                                          (Davant d'esquerra a dreta) Raquel Merino, Vero Martínez, Yolanda Garcia.


L'EQUIP EDUCATIU


L'acompanyament en l'aprenentatge
L’arribada a la llar d’infants és el primer pas, que faran la majoria dels infants, de casa a la socialització, és la primera col·lectivitat amb la que es troba l’infant: adults diferents al seu entorn familiar, altres infants amb qui compartir les atencions i entorns...
El paper de l'educador/a és el d’acompanyar com a professional al servei de les capacitats i la potencialitat de cada infant, flexible, reflexiva, conscient de la importància de la seva tasca i capaç de meravellar-se de les infinites capacitats dels infants, que respecta els interessos i els ritmes individuals i els potencia, que dóna espai i importància al joc, a l'experimentació, a la descoberta, a la curiositat, a la creativitat... com a forma de coneixement i de gaudi. 
A la Llar  l’educador/a és el punt de referència afectiu de les interaccions que s’estableixen amb els infants i és qui ha de possibilitar el tracte individualitzat amb els nens i nenes per ajudar-los a què siguin capaços d’expressar els seus desitjos i desenvolupar les seves capacitats. Cada infant és únic. Cal que l’adult el respecti i li doni seguretat. Aquesta relació afectiva s’ha de treballar i guanyar-la dia a dia.
Com a educador/es, pensem en l’infant com actiu per ell mateix i competent des del seu naixement, ric d’iniciatives i d’interès espontani pel seu entorn. Sent les condicions del seu entorn les que determinaran la possibilitat de dur a terme aquestes virtualitats.
L'entorn on es desenvolupa l’infant, tant físic com personal, es considera important i és per aquest motiu que es té molt en compte el període d'acollida dels nens i nenes a la Llar, la relació amb les famílies, la relació amb tot el personal del centre, i la relació com a comunitat educativa dins el municipi participant proactivament en tots els esdeveniments socioculturals.
En definitiva, considerem l’educador/a com una persona que acull a l’infant amb totes les seves peculiaritats, l'observa, l'acompanya en els seu desenvolupament i que proposa diverses situacions d'aprenentatge per donar resposta a la diversitat d'interessos, necessitats i capacitats per tal d'ajudar a l’infant a créixer.

PRINCIPIS METODOLÒGICS
El nostre objectiu és que l'infant arribi a ser autònom i prengui consciència de què sap fer, de què apren: el/la nen/a ha d’arribar a conèixer els seus límits, a tenir prudència i a tenir cura d’ell/a mateix/a. 
L’autonomia s’inicia en el moment que deixem que els/les nens/es pugui cooperar i participar en les accions quotidianes. En un primer moment el/la nen/a coopera per més tard arribar a fer-ho tot sol/a.  
L’autonomia és també reconèixer en el/a nen/a el potencial que té per decidir i triar el que ell/a mateix/a pot fer (és capaç de prendre petites decisions).
És molt important donar temps al nen/a perquè pugui fer les coses, amb respecte al propi ritme. Per aquest motiu és important, durant el primer any, el moviment i el joc autònom iniciat per al mateix/a nen/a: la llibertat de moviment significa la possibilitat, en les condicions materials adequades, de descobrir, experimentar, de perfeccionar i de viure a cada fase del seu desenvolupament, les seves postures i moviments. Per això és necessari un espai adaptat als seus moviments
Basem la nostra metodologia en quatre principis fonamentals que són la base per a l’autonomia, el respecte i l’escolta cap a un infant capaç:

1 ) El respecte a l'infant com a ésser únic que estableix relacions i que influeix en els esdeveniments del seu entorn. I en conseqüència el valor d'una atenció el més individualitzada possible.

2 ) La llibertat de moviment i la conquesta de l'autonomia. El valor de l'activitat autònoma, basada en la iniciativa de l'infant que sorgeix del seu propi interès, que li proporciona satisfacció i que s'autoreforça pel resultat que n'obté. I en conseqüència el valor d'un entorn estimulant i ric que desperta aquest interès.

3 ) L'estabilitat, la regularitat, com a font de seguretat. El valor de les relacions personals estables, de la constància en les actituds educatives, i de la personalització de la relació entre adult i infant, amb la construció del vincle, que proporcionen la seguretat necessària al petit per al seu progrés global. El nen/a ha de sentir que l’adult confia en ell ja que això també contribuirà a donar-li seguretat, però a la vegada també ha de sentir que l’adult està al seu costat i li dóna benestar, per tant, existeix una doble confiança.

4) La pedagogia de la vida quotidiana, el valor de les petites coses, grans coses per als infants. La comunicació verbal de totes les actuacions que la persona adulta fa a l'infant. La suavitat dels gestos. La petició de la seva participació i l'espera atenta de la seva col·laboració en aquestes activitats quotidianes d'alimentació, higiene, vestit, etc. L’infant pren consciència d’ell mateix mentre rep de l’adult una gran cura en tot els moments que passa amb aquest. Per tant, cal que els adults tinguem molta cura de tots els aspectes que vénen de nosaltres: la parla, la mirada, l’escolta, el gest...


 💬

El projecte educatiu

Sentir per aprendre 💛💚💙💗  Aprendre per estimar

En els primers anys de vida, l’infant desenvolupa tota una sèrie d’aprenentatges molt importants per tot el seu desenvolupament posterior. Els nens i les nenes es van enriquint i van construint la seva personalitat de manera global a partir de les experiències que viuen, amb la família, amb els companys, amb els adults, amb l’entorn... aquestes experiències en la mesura que hagin atès les seves necessitats afectives, relacionals, motrius,.... condicionaran el seu creixement.
Les relacions individuals dels infants amb els adults són la primera forma de relació humana i resulten imprescindibles pel seu creixement personal. Les primeres que s’estableixen són amb la mare i el pare, més endavant, quan comencem a anar a la Llar, els infants van descobrint que formen part d’un petit grup, però la seva integració en ell l’aniran aconseguint en la mesura que tinguin satisfetes les necessitats biològiques i afectives bàsiques.
Entenem la Llar com un espai on el nen i la nena poden rebre estímuls diferents als de casa i que li ofereixin noves possibilitats, amb la finalitat del desenvolupament harmònic de la personalitat tant física com psicològica de l’Infant, dins de l'àmbit de llibertat i autonomia.
Els estímuls afectius són un element motivador per engrescar els infants a fer nous descobriments. A la vegada, el clima d’afectivitat transmet als petits la seguretat necessària per avançar vers l’adquisició de l’autonomia personal de cada un.
Des de la nostra entitat, entenem l'aprenentatge com actiu, inclusiu i participatiu, i considerem el nen/a com un ésser sorprenent, capaç d'emocionar-se amb les petites coses, viu, intel·ligent, amb capacitats innates d'anàlisi, creativitat, descoberta, sensibilitat, emoció..., i com a principal protagonista del seu aprenentatge. 

Us deixem aquesta presentació com a resum del nostre projecte educatiu.

LÍNIA PEDAGÒGICA:  TRETS D'IDENTITAT
La Llar d'infants és un organisme amb les portes obertes, vinculada a l'entorn social i cultural proper i que aprofita els recursos que ofereix, que creu en la feina que fa i que està al servei dels infants, de les seves famílies i del municipi. Raó per la qual creiem de vital importància la cooperació i la participació entre la família, el centre i l'entorn per tal d'oferir la millor educació possible als infants. Una relació que cal emmarcar dins el concepte de comunitat d'aprenentatge i on sigui imprescindible l’intercanvi de criteris, d’opinions i d’experiències, en un clima de confiança.
Així doncs, parlem de comunitat d'aprenentatge en tant que la Llar pretén convertir-se en un referent dins del poble, on tothom pugui compartir el seu saber i aportar la seva experiència, coneixements, habilitats, temps... tot aprenent en comunitat. Un projecte educatiu comú que impliqui el compromís, la participació i la col·laboració de tots.
Segons els principis psicopedagògics que sustenten la nostra acció educativa creiem en la coeducació, confessionalitat, diversitat, integració dels infants amb necessitat educatives especials i valors.

La nostra entitat entén el principi d’igualtat entre home i dona, i de la no discriminació per raons de sexe.
La Llar proporciona als infants un marc de relació de caire no sexista i treballem per al desenvolupament màxim dels propis potencials dels infants, al marge dels rols sexuals.
El nostre procés d’ensenyament-aprenentatge està basat en un model que agrupa els aspectes positius que configuren els dos sexes, per tal que els infants siguin valorats per si mateixos i sense que se sentin condicionats pel fet de ser nen o nena.
Els valors democràtics de respecte i de solidaritat que són fonamentals al nostre sistema de convivència, estan afavorits en la nostra escola, per això la nostra és una escola laica, on totes les opcions religioses i de pensament hi tenen cabuda. La laïcitat és un eix bàsic per la pluralitat i la llibertat de consciència.
El centre també té una funció compensadora de les desigualtats socials el Projecte Educatiu de contempla mesures que permeten superar-les, potenciant les possibilitats de cada infant. En el nostre centre infantil es respecten les diferències que aporta cadascú, així com l’acceptació de la seva identitat personal.
Si tenim en compte que cada infant és diferent com a persona, els projectes curriculars seran plou flexibles per permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes d’aprenentatge i a les singularitats. La pràctica educativa s’haurà d’organitzar tenint en compte els elements bàsics d’una pedagogia de la diversitat, flexibilització en l’organització, en els objectius, diversificació de situacions d’aprenentatge, de materials,...
Pel que fa a lllengua el català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i, per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió quotidiana i afavoreix la seva utilització entre tota la comunitat educativa. De la mateixa manera s’utilitzarà el català a l’hora de redactar els comunicats, informes i entrevistes, reunions,…
Es vetlla perquè l’aprenentatge del català tingui un enfocament significatiu i funcional a través de la creació de situacions comunicatives que incentivin l’ús de la llengua. En qualsevol cas, es respectaran els drets lingüístics de l’infant.
Les quatre habilitats lingüístiques bàsiques es treballaran de manera integrada. La llengua oral i la llengua escrita rebran un tractament global i no aïllat, tot i que el pes principal, donades les característiques dels infants del centre (0-3 anys), recaurà en la llengua oral. D'aquesta manera, el progrés en la competència comunicativa oral de l'Infant s’ha d’aconseguir a partir de la interacció amb el mestre/a i amb els/les companys/es.

L’equip d’educadors/es es planteja l’educació dels nens i nenes des d’una vessant globalitzadora. És a dir, concep a l’infant com un tot i potencia el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social- relacional, psicomotriu, comunicatiu, que comporta:
  • Un procés d’avaluació i seguiment de les necessitats dels infants, partint de les pròpies característiques.
  • Dotar  de recursos humans i materials adients adreçats als infants als/les educadors/es i a les famílies.
  • Assessorar als/les educadors/es sobre les intervencions a fer amb les famílies.
  • Prevenir i detectar possibles alteracions en el desenvolupament dels infants i formar als/les educadors/es perquè puguin fer la primera valoració.
  • Avaluar i fer el seguiment de les necessitats educatives dels nens i nenes.
  • Suport professional i dotar a la llar dels recursos humans i materials adients per a l’atenció dels infants amb N.E.S.E
Dins de la Fundació en Xarxa tenim els professionals necessaris per atendre aquestes necessitats, tanmateix com a Llar d'Infants Pública tenim els recursos del propi Departament i Ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

LA PRIMAVERA AL JARDÍ